Every soul shall taste the death, then unto Us you will be returned - The Quran 29:57

And surely what comes after is better for you than that which has gone before. Quran 93:4 
 

Igår var det en väldigt sorglig dag i Mellanöstern, inte bara för shiamuslimerna, utan för hela mänskligheten, för vart enda människa som tror på frihet, mänskliga rättigheter och rättvisan.
En shiitisk ledare och sheikh mördades av den brutala regimen i Saudiarabien, må gud förbanna de för det de gjorde!
Självklart västvärldens massmedier som alltid visar inte en helhet på vad som händer shiamuslimerna och hur förtryckta de är! Hade det varit Iran som orsakat en sunnimuslimsk mans död, då hade hela mänskligheten blivit galen av det, men när shiamuslimer torteras, våldtas och mördas på de allra förfärliga sätt är världen tyst, för att det är inte som Frankrike, om ett barn gråter, kommer halva jordens befolkning att gråta för att visa medkänsla och solidaritet, men när våra barn och föräldrar mördas ingen bryr sig!
Jag blir förbannad, jag äcklas av alla och specifikt araber som stödjer wahabismen och islamiska extremister, för det de gör orsakar vårt dåliga rykte här i västvärlden, samtidigt så orsakar de shiamuslimernas massmord i världen och mest i Mellanöstern. Jag äcklas av alla som stödjer golfländernas regimer, den Saudiska, den Qatariska, den Bahrainska, när ska folk ana att det är dessa regimer som stödjer och finansierar terrorismen i världen, det är de som orsakar att vi inte kan leva i fred för en gång skull!
Alla ledare som har varit högt uppe i flera år har ännu gått ner.
När Saddam, världen värsta diktator massmördade shiamuslimerna ändå kom det en dag där han tas ut ur hålan som en smutsig råtta, kanske ännu smutsigare än råttan!
Alla världens extremister MÅSTE veta att den förtryckta har gud vid sin sida! Det är det som gör att vi shiamuslimer blir aldrig svaga..

Yesterday was a very sad day in the Middle East, not just for the Shi'ites, but for the whole mankind, for every person who believes in freedom, human rights and justice.

A Shiite leader and sheikh was murdered by the brutal regime in Saudi Arabia, may God curse them for what they did!
Obviously western mass media that always doesn´t show a entirety on what happens Shi'ites and how oppressed they are! Had it been Iran that caused a Sunni Muslim man's death, all the world wouldn´t accept it, but when Shi'ite Muslims been tortured, raped and murdered in the most horrific way the world is silent, because it´s not like France, if a child is crying, will half the population of the world cry to show compassion and solidarity, but when our children and parents murdered no one cares!

I get angry, I am disgusted by all, and specifically Arabs who support wahabism and Islamic extremists, what they do, cause our bad reputation here in the West, while they cause Shi'ite mass murder in the world and most in the Middle East. I am disgusted by all who support the golf countries' regimes, the Saudi, the Qatari, the Bahraini, when will people suspect that it is those regimes who support and finance terrorism in the world, there are those that cause that we can not live in peace for once sake!
All leaders who have been high in several years has gone down.
When Saddam, the world worst dictator mass murdered Shias still there came a day when he was taken out of the burrow like a dirty rat, maybe even dirtier than the rat!
All the world's extremists must know that the oppressed have God on his side! It´s what makes us Shiites will never be weak ...

Hoda Salemi 

 
 
 
 
 
Upp